Ászf


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CSÚRI NIKOLETT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÁLTAL ÜZEMELTETETT

WEBÁRUHÁZI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓAN

 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban röviden: ÁSZF) tartalmazza a
https://www.lbnhungary.hu/hu/33/webaruhaz (a továbbiakban: Webáruház) használatának feltételeit
az alábbiak szerint: 

1. Általános adatok, elérhetőség

1.1. Üzemeltető : az LbN Hungary™ Márka kizárólagos tulajdonosa Csúri Nikolett e.v.
(székhely: Kecskemét, Fecske utca 14., adószám: 68055464-1-23, nyilvántartási szám:
51155263, statisztikai számjel: 68055464960223103)
1.2. Ügyfélszolgálat elérhetősége 0630/123-2080
1.3. E-mail elérhetőség: info@lbnhungary.hu
1.4. Kapcsolattartó neve: Csúri Nikolett
1.5. Internet cím: www.lbnhungary.hu
1.6. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (30) 123 20 80
1.7. Ügyfélszolgálat elérhetősége: Hétfő - Péntek: 9:00 – 18:00.

2. A webes termékértékesítésre vonatkozó jogszabályok

2.1. 2013. évi V. törvény a a polgári törvénykönyvről

2.2. 45/2014. (II.25.) Korm.rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól

2.3. 2001. évi CXIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 
3. Fogalommeghatározások

3.1. Szolgáltató: a Webáruház üzemeltetője, aki az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatást nyújt a Felhasználónak;

3.2. Felhasználó: a Weboldalon terméket rendelő természetes, illetve jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást
vesz igénybe a Szolgáltatótól;

3.3. Fogyasztó: az a természetes személy Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy
üzleti tevékenysége körén kívül vásárol terméket a Weboldalon keresztül a Szolgáltatótól;

3.4. Megrendelés: a Felhasználó Szolgáltatótól Weboldalon keresztül történő termékvásárlása;

3.5. Vásárlói kosár: virtuális kosár, mely a Felhasználó által a Weboldalon keresztül megvásárolni
kívánt termékeket tartalmazza;

3.6. Vis maior: előre nem látható, elháríthatatlan külső ok, melynek felmerülése mind a
Szolgáltató, mind a Felhasználó érdekkörén kívül esik.

4. Az ÁSZF alkalmazása

4.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.lbnhungary.hu weboldalon (a továbbiakban:
Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik.
Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország
területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

4.2. A Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:78. §-ának (1) bekezdése alapján a Felhasználó számára az ÁSZF tartalmának megismerését a szerződés megkötése előtt a Weboldalon lehetővé teszi. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a Szolgáltató szintén a Weboldalon teszi közzé és ígybiztosítja annak megismerhetőségét. Az ÁSZF módosított szövege a Weboldalon a közzétételnapjától kezdve a Felhasználóra is alkalmazást nyer, mely szabályt a Felhasználó elfogad.

4.3. Jelen ÁSZF elfogadása („Az ÁSZF tartalmát megismertem és elfogadom” rész jelölése („x”)) esetén a Felhasználó, valamint a Webáruház és ezáltal a Szolgáltató között létrejött valamennyi szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ÁSZF-ben foglaltak.

4.4. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, azaz nem adhat le megrendelést sem.

5. A megrendelés menete

5.1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen
ÁSZF-ben meghatározott módon.

5.2. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára,
regisztráció nélkül is, azonban egyes szolgáltatások regisztrációhoz (majd belépéshez)
kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

5.3. Regisztráció:

5.3.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével
kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy
szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó
megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre
kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a
megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. Az Ügyfél a Weboldalon történő
regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi
nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárul.

5.3.2. A Felhasználó a regisztrációt követően a Webáruházba történő bejelentkezés („Belépés”
gomb) segítségével a Weboldalon hozzáférhet a fiókjához; önállóan összeállíthatja
Megrendelését. A Weboldalon történő Megrendelés után már nem szükséges külön
írásbeli adásvételi szerződés megkötése, hanem a Weboldalon leadott Megrendelés útján
kötött szerződés a Ptk. 6:82. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján írásban
megkötöttnek minősül. A szerződés nyelve a magyar.

5.3.3. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha
az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a
Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt
egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására
bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető
Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív
megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő
megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény
nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van
lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba
foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

5.5. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

5.6. Megrendelés

5.6.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó
utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru
részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás
tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a
weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb,
előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban
kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk
forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz
mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati
utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál,
pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon
közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz,
melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.

5.6.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön
jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem
tartalmazza a kiszállítás költségét.

5.6.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép
hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem
befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus
fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett
árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési
tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele
csak ezt követően lehetséges.

5.6.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0"
Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron
szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az
Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

5.6.5. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak
akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt
maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki,
hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy
pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve
egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.6.6. Megrendelés feladására a www.lbnhungary.hu weboldalon a regisztrációt követő
bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott
termék egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait
ismertető oldalon található Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár
tartalmának módosítására a Kosár linkre kattintást követően van lehetőség, ahol
megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható,
törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a Pénztár linkre
kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása
előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a
fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. A
megrendelés összege minimum 5.000 Ft összegtől kerül kiszállításra. Az összegző
oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Ügyfél ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére a Pénztár összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor.

5.6.7. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-16 óráig történik. Természetesen a
vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelését, mely a következő
napon kerül feldolgozásra.

6. Az adásvételi szerződés létrejötte

6.1. Ha a Felhasználó Megrendelést küld a Webáruház oldalán a Szolgáltató felé, és a Szolgáltató
a Megrendelést az ÁSZF-nek megfelelően e-mailben visszaigazolja, az adásvételi szerződés
létrejön a Felhasználó és a Szolgáltató között.

6.2. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött adásvételi szerződés írásban megkötöttnek
minősül, és arra Magyarország jogrendszere irányadó. A fentebb ismertetettek alapján a
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház Weboldalán keresztül leadott
Megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. 

6.3. Az adásvételi szerződés megkötésének és a Megrendelésnek a folyamata magyar nyelvű, az
adásvételi szerződést a Szolgáltató nem rögzíti és az utóbb nem hozzáférhető. Az ÁSZF, a
visszaigazoló üzenet és az e-mailek tartalma (szövege) a Felhasználó által tárolható és később
akár előhívható. 

6.4. A termék lényeges tulajdonságait a Felhasználók megtekinthetik a termékek gyártójának
bemutató oldalain. A termék gyártójának neve és elérhetősége a termék csomagolásán
megtalálható.

6.5. A Webáruházban közzétett árak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvényben meghatározott általános forgalmi adóval növelt (bruttó) árak, amelyek
tartalmazzák a termékek árát.

6.6. A rendeléseket a befizetést követően rendszerint 1 munkanapon belül előkészítjük és
elküldjük.

6.7. A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik, mely jellemzően 1-3
munkanapot vesz igénybe. A szállítás időpontjáról a Felhasználónak lehetősége van
egyeztetni a Szolgáltató kapcsolattartójával a visszaigazoló e-mailben található
telefonszámon.

6.8. Az egyes szállítási módozatokhoz tartozó szállítási díjat a „Kosár” tartalmazza. A
Felhasználó a megrendelt termékek kiszállításához kapcsolódó esetleges egyéb igényeit a
szállítást végző futárszolgálattal egyeztetheti.

6.9. A Szolgáltató biztosítja a megrendelt termék személyes átvételének a lehetőségét az alábbi
címen:  6000 Kecskemét, Fecske u. 14. fsz. 3. - hétfőtől péntekig 9-18 óráig, előzetes
egyeztetés alapján.
 
7. Lehetséges fizetési módok:

7.1. Személyes átvétel esetén: előre utalással, készpénzben vagy bankkártyával

7.2. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén: előre utalással, készpénzben vagy bankkártyával

8. Elállási jog a Webáruházon keresztül leadott Megrendelések esetén

8.1. A Ptk. 8:1. §-a (1) bekezdésének 3. pontja szerinti Fogyasztó a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 14, azaz tizennégy napon belül jogosult indokolás
nélkül elállni a Webáruház Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggésben létrejött
szerződéstől.

8.2. Az elállási/felmondási jog nem vonatkozik a Korm. rendelet 29. §-a (1) bekezdésének d)
pontjában meghatározott romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék esetében,
valamint a Korm. rendelet 29. §-a (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

8.3. Az elállási/felmondási határidő (előbbi visszamenőleges hatályú; utóbbi a jövőre nézve lehetséges, akkor, ha a teljesítés már megkezdődött) attól a naptól számított 14, azaz tizennégy nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; több termékből, tételből, darabból álló Megrendelés esetén amikor az utolsó terméket, tételt, darabot átveszi.

8.4. Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címek valamelyikére: postai úton: a Szolgáltató részére a 6000 Kecskemét, Fecske u. 14. fsz. 3.; elektronikus úton: a Szolgáltató részére az info@lbnhungary.hu e-mail címre.

8.5. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti
elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

8.6. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

8.7. Ha a Fogyasztó jogszerűen eláll a Webáruház weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggő
szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől, illetve (elektronikus) megnyitásától számított 14, azaz tizennégy napon belül
visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által
felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A
visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező
fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

8.8. Ha a Fogyasztó már a Webáruház Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggő adásvételi
szerződés tárgyát képező terméket vagy termékeket átvette, akkor köteles a Szolgáltató
számára a terméket vagy termékeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14, azaz tizennégy napon belül visszaküldeni vagy
átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó 14, azaz tizennégy napos határidő
letelte előtt elküldi a terméket vagy termékeket a Szolgáltató részére.

8.9. A termék vagy termékek visszaküldésének költségeit a Fogyasztó viseli, feltéve, ha a termék
jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel. E költségek legmagasabb becsült
összege 5000 Ft, azaz ötezer forint. Ebben az esetben a vételár visszatérítését a Szolgáltató
mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy termékeket, vagy a
Fogyasztó nem igazolta, hogy azt vagy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot
kell figyelembe venni.

8.10. A terméket a Szolgáltató csak a Fogyasztó általi átvételkori állapotában és
csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza. Ennek
megfelelően, ha az elállási jog alapján visszaszállított termék nincs kifogástalan, újra
eladható állapotban, akkor a Fogyasztó kártérítés fizetésére lehet kötelezett. Mindezek
alapján, ha a visszaszállított terméken amortizációs jelek, így látható külsérelmi nyomok,
szakadás, törés, egyéb sérülés stb. található, a Szolgáltató a kifizetett összeg (vételár) egészét
vagy részét jogosult visszatartani.

8.11. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai
kézbesítő, futár) jelenlétében kiderül, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét (a
csomagolás kibontását) megelőzően keletkezett, a Szolgáltató a termék visszavételét, az
adásvételtől elállás lehetőségét költségmentesen biztosítja. Ebben a pontban a
költségmentesség azt jelenti, hogy ilyenkor a visszaszállítás költségét is a Szolgáltató állja. Ez
a szabály természetesen csak akkor alkalmazható, ha az áru átvételét (a csomagolás kibontását) megelőző bármilyen nemű sérülést, illetve tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyv tartalmazza. Utólagos (az áru átvételét, a csomagolás kibontását követő) tartalomhiányért, esetleges sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

9. Kellékszavatosság

9.1. A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

9.2. A Fogyasztó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

9.2.1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott
igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna.

9.2.2. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

9.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott
okot.

9.3. A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a Webáruház
Weboldalán leadott Megrendeléssel összefüggő adásvételi szerződés teljesítésétől számított
egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

9.4. A Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.5. A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató
nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles
bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10. Termékszavatosság
  
10.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó - választása szerint - az 1. pontban
meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági
igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A
termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal. 

10.2. Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A
Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék gyártójának neve és elérhetősége a termék
csomagolásán megtalálható.

10.3. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell
bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

10.3.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

10.3.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy

10.3.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

10.4. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A Fogyasztó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11. Záró rendelkezések

11.1. A Szolgáltató megfelelő technikai gyakorlattal, körültekintéssel és gondossággal jár el
az adatok rögzítésekor, hogy téves információk lehetőleg ne kerüljenek fel a Weboldalra.
Amennyiben a Weboldalon a termék adatainál, illetve árában mégis hiba vagy hiányosság lép
fel, a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve
módosítása után a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új, helyes adatokról. A
Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a Megrendelést, vagy lehetőség van
arra, hogy bármelyik fél (akár a Szolgáltató, akár a Felhasználó) elálljon a szerződéstől.

11.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon elérhető bármely termék
árát, paramétereit külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, vagy a Weboldalon lévő
bármely termék értékesítését ideiglenesen vagy végleg megszüntesse. A termékek árainak,
paramétereinek változtatásai a már megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termékekre
nem vonatkoznak.

11.3. Jelen ÁSZF soha, semmilyen módon nem jelenti és nem jelentheti a Szolgáltatót vagy
harmadik személyt megillető szerzői jogba, iparjogvédelmi jogba vagy csak a szellemi
alkotások jogába tartozó jogosultságok bármilyen módon vagy mértékig történő átruházását,
a Felek ezt a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és határozottan kizárják.

11.4. A Szolgáltatót és a Felhasználót, továbbá minden alkalmazottjukat, valamint az
általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, illetve az egyéb közreműködőket titoktartási
kötelezettség terheli mind az üzleti titok (az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV.
törvény 1. §-ának (1) bekezdése) vagy az egyéb, tudomásukra jutott vagy birtokukba került,
illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv,
információ, okmány, dokumentum stb. tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra
hozatala a Szolgáltató vagy a Felhasználó érdekeit sértené.

11.5. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött jogviszonnyal összefüggő bármilyen
kérdés, igény, vita vagy per esetén a magyar jog az irányadó. A Szolgáltató ezúton
tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felek közötti vita esetén, ha azt a Felek egymás közötti
egyeztetés útján nem tudják feloldani, a Felhasználó békéltető testülethez fordulhat. A
Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., telefonszám: 06-76-
501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

11.6. A Felhasználó a Felek között létrejött jogviszonyból eredő jogait, illetve (és/vagy)
kötelezettségeit a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az
ilyen átruházást a Felek érvénytelennek tekintik.

11.7. Vis maior esetén a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyan megoldást
találjanak, amely gazdaságilag a legközelebb áll a szerződésük szerinti kötelezettségek
teljesítéséhez. Ha a Felek a vis maior felmerülésétől számított maximum 10, azaz tíz napon
(ha a szerződés tárgya ezen időtartamon belül teljesülne vagy a teljesítés megkezdődne, akkor
a Szolgáltató szerződésben meghatározott teljesítéséig) belül nem tudnak ilyen megoldást
találni, joguk van a szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondására. Ez esetben a Felek
időarányosan elszámolnak az addig teljesített szolgáltatással vagy szolgáltatásokkal. Vis
maior esetén a teljesítés elmaradása miatt a Felhasználó nem jogosult a szerződésszegés
esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.


A Felek vis maiornak tekintik különösen:

● a természeti katasztrófa bekövetkeztét;

● a  Weboldal hibás működése miatti Megrendelés meghiúsulását;

● ha az internetes (elektronikus) kapcsolati hiba miatt nem érhető el a Weboldal;

● ha a Felhasználó által megadott elérhetőségek hibásak (az ezekből adódó
többletköltségeket a Szolgáltató kiszámlázza a Felhasználó felé). 

11.8. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti
magatartási kódex.

11.9. A Szolgáltató garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási
szintet évi 99,9%-os rendelkezésre állással teljesíti. A weboldal kommunikációja HTTPS
protokollon keresztül történik és titkosított kommunikáció zajlik.

11.10. A Webáruház web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.
Tárhelyszolgáltató: New Time Kft.
Cégnév: New Time Kft.
Székhely: Kecskemét, Ceglédi út 38.
Telephely: Kecskemét, Ceglédi út 38.
Telefonszám: +36/20/999-60-66
Postázási cím: Kecskemét, Ceglédi út 38.
E-mail: info@newtime.hu
Az adatokról biztonsági mentés készül, így ezeket sérülés esetén vissza lehet állítani. 
11.11. Támogatott böngészők, és azok verziói:
● Internet Explorer 11+
● Mozilla Firefox legfrissebb verzió
● Google Chrome legfrissebb verzió
● Opera legfrissebb verzió
● Safari 5+ (Windows rendszeren)
● Microsoft Edge 21+
● Android Browser Android 4.0+
● Google Chrome for Android legfrissebb verzió
● Opera Mobile Browser legfrissebb verzió
● Apple iPad Safari 6+
● Apple OS X Safari 9+

11.12. A Felhasználó a szerződés megkötésével elismeri, hogy a fent leírtakat elolvasta,
megértette és tudomásul vette.

11.13. A Felhasználó elfogadja továbbá azt a szabályt, hogy a termékértékesítésről
kibocsátott számla Felhasználó vagy a Felhasználó nevében jogosult eljáró személy általi
átvétele bizonyítja a termék(ek) Felhasználó általi átvételét és Felek közötti, számlán szereplő
gazdasági esemény megtörténtét.

11.14. A jelen ÁSZF tartalmát a Felhasználó magára nézve kötelező érvényűnek tekinti,
emellett elismeri, hogy a Megrendeléstől történő elállási, valamint felmondási joga az ÁSZF-
ben rögzítetteken kívül kizárt, továbbá az ÁSZF bármely pontjának megsértése esetén
kártérítési felelősséggel tartozik.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

CSÚRI NIKOLETT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÁLTAL SZERVEZETT

FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE ÉS A KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓAN

 

1. Általános adatok, elérhetőség

1.1. Képző : az LbN Hungary™ Márka kizárólagos tulajdonosa Csúri Nikolett e.v. (székhely:
Kecskemét, Fecske utca 14., adószám: 68055464-1-23, felnőttképzési nyilvántartási szám:
B/2023/000025.)
1.2. Ügyfélszolgálat elérhetősége 0630/123-2080
1.3. Internetes elérhetőség: info@lbnhungary.hu
1.4. Felügyeleti szerv: Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.kormanyhivatal.hu/hu/pest, telefon: +36-1-210-9721
1.5. Békéltető Testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
1.6. ÁSZF elérhetősége: https://www.lbnhungary.hu/hu/34/kepzesek
1.7. Képző az általa kidolgozott esztétikai technikákat, szakmai ismereteket adja át az általa
meghirdetett képzéseken, szakképesítést nem ad.
1.8. Képző nem engedélyhez kötött, hanem a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenységet
tart, nem alakít ki plusz kompetenciát, nem ad szakképzést, hanem az adott tevékenység
gyakorlására, technikai kivitelezésének csiszolására és az esztétikai ismeretket bővítésére
szolgál.

2. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok

2.1. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
2.2. 11/2020. (II.7.) Korm.rendelet

3. A képzési szolgáltatás igénybevételének általános feltételei

3.1. A képzésen való részvétel feltételeit a Képző határozza meg képzésenként, amely feltételek
1.6. pontban megadott honlapon elérhetők.

3.2. A szakmai előírások mellett a Képző elvárja a képzésben résztvevőtől, hogy az oktatási
alkalmakon olyan mentális- és fizikai állapotban jelenjen meg, amellyel nem zavarja az
oktatás folyamatát, illetve a többi résztvevő részéről a szolgáltatás zavartalan igénybe vételét.
Amennyiben a képzésben résztvevő viselkedésével akadályozza az oktatót a képzésben,
illetve a többi résztvevőt a képzés igénybevételében, úgy az oktató vagy a képzésszervező
felszólítására köteles az oktatás helyszínét elhagyni, továbbá a Képző az eseményről
jegyzőkönyvet készít. A Képző a jegyzőkönyv felhasználásával, illetve a szabályszegő
résztvevő meghallgatásával etikai eljárást folytat le, mely eredményeképpen jogosult a
felnőttképzési szerződést felmondani jelen ÁSZF 4. pontjában foglaltak szerint.

3.3. A képzések csak a felnőttképzési szerződésben foglaltakkal összhangban rendezett képzési
díj megfizetését követően látogathatók. 15 napot meghaladó díjtartozás esetén a résztvevő
eltiltható a képzési foglalkozáson való részvételtől a tartozás rendezéséig.

3.4. Az 1.6. pontban megadott honlapon közzétett képzéseket és a képzések tematikáját,
tanrendjét a Képző akként állította össze, hogy a képzések kislétszámú csoportokban
működnek, amellyel elérhető, hogy a képzésen résztvevők professzionális ismereteket
szereznek.

3.5. Jelentkezés a képzésre

3.5.1. A képzésre jelentkező a www.lbnhungary.hu oldalról letöltött jelentkezési lap
kitöltésével és Képzőhöz történő eljuttatásával jelentkezik a Képző képzéseire és ezzel
véglegesíti a jelentkezését. A jelentkező a jelentkezési lap kitöltésével a felnőttképzésről
szóló törvényben meghatározott kötelezően megadandó adatokat köteles a Képző
rendelkezésére bocsátani.

3.5.2. A képzésre jelentkező az általa a Képző rendelkezésére bocsátott adatokat tartalmazó
Jelentkezési lapot az azon szereplő adatok ellenőrzése után köteles kézjegyével ellátni. A
jelentkezési lapon lévő adatok megváltozása esetén a résztvevő köteles a Képzőt 3 napon
belül írásban értesíteni. Ennek elmaradása esetén a bekövetkező esetleges károkért
Képzőt semmiféle felelősség nem terheli.

3.5.3. A képzésre érkező jelentkezések elfogadása során elsősorban a szerződéskötés
időpontja, illetve személyes szerződéskötés esetén a képzésnyitón való megjelenés és a
szerződés aláírásának ténye meghatározó. Létszámkorlát túllépése esetén előbbieken túl
a jelentkezés időpontja meghatározó, mely adat a Képző nyilvántartási rendszerében
rögzítve van, visszakereshető, módosíthatatlan adat. Amennyiben valamely jelentkezés
elfogadásának eredményeként az adott képzés maximális létszámát a jelentkezők száma
meghaladná, Képző nem köteles elfogadni a jelentkezést.

3.5.4. A képzésre jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi, hogy az adminisztrációs díj
megfizetésére, továbbá a tanulói szerződés aláírására köteles a jelentkezéstől számított 5
napon belül. A képzésre jelentkező érdeklődését lemondhatja legkésőbb a képzés
megkezdését megelőző 14. napon. Amennyiben a képzésre jelentkező érdeklődését a
képzés megkezdését megelőző 14 napon belül mondja le, úgy a képzési díj 50 %-a
meghiúsulási kötbér címén a Képzőt illeti meg. Amennyiben a képzés megkezdésekor a
jelentkező visszavonja jelentkezését, úgy Képző a teljes képzési díj megtartására jogosult
meghiúsulási kötbér címén. A regisztrációs díj megfizetése a jelentkezés lemondásától
független, annak díja a jelentkezés lemondásakor nem jár vissza.

3.5.5. Amennyiben a képzésen résztvevő tanulónak a képzés halasztására van szüksége, úgy
az erre vonatkozó igényét e-mailben köteles megküldeni Képző részére. A halasztás
mértéke legfeljebb 6 hónap lehet azzal, hogy a halasztás megengedhetőségéről kizárólag
a Képző jogosult dönteni saját belátása szerint.

3.5.6. A képzések elvégzését követően tanúsítvány kerül kiállításra, mely nem egyenértékű az államilag elismert szakképesítéssel. A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít.

4. A felnőttképzési szerződés

4.1. A Képző a képzésen részt vevővel írásban felnőttképzési szerződést köt. A szerződés
megfelel a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 13. §-ban foglaltaknak.

4.2. A Képző a képzés díját az 1.6. pontban megjelölt honlapon közli.
A Képző a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésére, értékelésére
modulzáró vizsgák letételének lehetőségét biztosítja. A vizsga eredményességtől függően
kétfokozatú minősítésű: 0-79%-os teljesítmény esetén „Nem felelt meg”, 80%-os
teljesítménytől „Megfelelt”. A képző jogosult a sikertelen, vagy elmulasztott modulzáró
vizsgákért külön eljárási díjat felszámítani, mely díjakat köteles közölni. Sikertelen modulzáró
vizsgának számít az is, ha a képzésben résztvevő a kijelölt modulzáró vizsga időpontban távol
marad, illetőleg határidőre nem teljesíti a  modulzáró vizsgák követelményeit. A sikeres
modulzáró vizsgák az adott képzés képzési ideje alatt érvényesek. A képzés befejezését
követően a képző intézmény javító, pótló modulzáró vizsgát nem szervez.

4.3. A képzés órarendje a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan melléklete. Az órarend-
változtatás jogát a Képző fenntartja. A változtatás lehetősége kiterjedhet a képzés egy-egy
oktatási alkalmának időpontjára, időtartamára és helyszínére is, ha az oktatási tevékenység
minőségének biztosítására csak ez a lehetőség adott.

4.4. A felnőttképzési szerződés felmondása, illetve az elállással kapcsolatos lehetőségek

4.4.1. Képző jogosult a szerződést felmondani az alábbi esetekben

4.4.1.1. Jelen ÁSZF 3.2 pontjában jelzett esetben

4.4.1.2. Amennyiben a képzési résztvevő az oktatási díj megfizetésével több, mint 15
napon túli késedelembe esik

4.4.2. Képzési résztvevő jogosult a szerződést felmondani az alábbi esetekben

4.4.2.1. Amennyiben saját érdekkörében felmerült akadályoztatása miatt a képzést
nem tudja, vagy nem kívánja folytatni

4.4.3. A felnőttképzési szerződés felmondása

4.4.3.1. Résztvevő részéről: a képzésről történő kimaradás szándéka esetén a
szerződéstől való elállására vonatkozó írásos kérelmet nyújt be a jelen ászf 1.
pontjában meghatározott e-mail címen, ahol jelzi elállási szándékát, hogy a Képző
megkezdhesse a szerződés megszűnésével kapcsolatos előkészületeket. Képző
köteles visszaigazolni az elállásról való tudomásszerzés tényét.

4.4.3.2. Képző részéről: a képzésről történő eltanácsolás esetén Képző e-mailben
tájékoztatja a résztvevőt. Képzésen részt vevő e-mail címe a jelentkezési lapon
megadott e-mail cím.

4.4.4. A képzés megkezdése után történő elállás, illetve felmondás esetén Képző jogosult
megtartani a képzés díját. 

5. A képzési szolgáltatások díjának kiegyenlítése

5.1. Díjfizetési módok és határidők

5.1.1. Képzési résztvevő a képzés díját az alábbi módok bármelyikének igénybevételével
kiegyenlítheti, az egyes díjtételek díjfizetési módszereit szabadon megválaszthatja,
módosíthatja:

5.1.1.1. készpénzzel az 1.2 pontban részletezett címen ügyfélfogadási időben

5.1.1.2. bankkártyával a 1.2 pontban részletezett címen ügyfélfogadási időben

5.1.1.3. banki átutalással a felnőttképzési szerződésben megjelölt bankszámlaszámra

5.1.1.4. banki készpénzes befizetéssel a számlavazető bank kirendeltségein, a
felnőttképzési szerződésben megjelölt bankszámlaszámra

5.1.2. A képzésre jelentkező a képzési díjat kettő részletben köteles megfizetni a fenti fizetési
módok valamelyikén.

5.1.2.1. A képzési díj I. részlete a képzés megkezdése előtt 15 nappal fizetendő

5.1.2.2. A képzési díj II. részlete a képzés megkezdését követő 30 napon belül
fizetendő.

5.1.2.3. Amennyiben a Képzésen résztvevő bármelyik részlet megfizetésével
késedelembe esik, úgy naptári naponként 10.000,- ft késedelmi kötbér
megfizetésére köteles Képző részére.

5.1.2.4. Jogi személy részére történő számla igényt a Jelentkezőnek a jelentkezés véglegesítését megelőzően szükséges jeleznie.

5.2. Bizonylatolási rend

5.2.1. A Képző az átutalásos befizetések beérkezését követően 8 napon belül elektronikus
formátumú számlát állít ki, melyet a jelentkezési lapon megadott e-mail címre megküld.
Készpénzes, bankkártyás befizetésekről Képző papíralapú bizonylatot állít ki, melyet a
befizető részére a pénzügyi teljesítéskor azonnal átad.

5.2.2. A résztvevő a képzési díj finanszírozásával kapcsolatban a képzési jelentkezéskor
költségviselői adatokat adhat meg. A költségviselő ezáltal nem válik a jogviszony
részévé, csupán a befizetéseket bizonylatoló számviteli bizonylatokon (számlákon)
jelenik meg, mint Vevő. A költségviselővel a képző nem köt szerződést, nem lép jogviszonyba – képzési díj elmaradás esetén a követeléseit a felnőttképzési szerződés alapján a résztvevővel szemben érvényesíti. Képzési jelentkezéskor egy költségviselő adható meg, megosztott költségviselést a Képző nem tud dokumentálni. A jelentkezéskor megadott költségviselő módosítható, de kizárólag azzal, hogy a már kiállításra került számlák/bizonylatok ezzel összhangban utólag már nem módosíthatók, kizárólag a költségviselő-módosítását követő befizetésekre alkalmazható a változás.

6. Kártérítési felelősség:

A felnőttképzési intézmény tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a
résztvevőt ért kár viselésére a képző intézmény kötelezett azzal azonban, hogy a kártérítés mértékének
összege nem haladhatja meg a résztvevő által már megfizetett képzési díj összegét. A felnőttoktatási
intézmény teljes egészében kizárja a kártérítési felelősségét abban az esetben, ha a teljesítés jogi
ellehetetlenülése következik be a vonatkozó jogszabályi környezet esetleges változása miatt. A
felnőttoktatási intézmény teljes egészében kizárja a kártérítési felelősségét abban az esetben is, ha a
képzésen résztvevő a Képző képzésének elvégzését követően a képzést elvégzését igazoló
tanúsítvánnyal olyan tevékenységet végez, amelyre jogszabály nem jogosítja fel.

7. Panaszkezelési eljárás

7.1. Panasz fogalma: A képzési tevékenységgel vagy azzal összefüggő szolgáltatással
kapcsolatos bejelentés, reklamáció, amelyet a résztvevő haladéktalanul, de legfeljebb a
felmerüléstől számított 8 napon belül írásban közölt a képzővel, és amely fakadhat a képzés
nem szerződésszerű teljesítéséből, az ügyfélszolgálat nem megfelelő minőségi működéséből,
annak működési üteméből, továbbá a nem szakszerű, pontos tájékoztatásából. Fenti
feltételektől eltérő bejelentéseket képző nem köteles panaszként, minőségi kifogásként
kezelni.

7.2. Panasz: Névvel és címmel ellátott, konkrét esetre vonatkozó észrevétel, beadvány.

7.3. Panaszfelvevő: Csúri Nikolett

7.4. Panasz felvétele: írásban az ügyfélszolgálaton, írásban az ügyfélszolgálaton elhelyezett
panaszládában, írásban postai úton, írásban e-mailen

7.5. Panasz dokumentálása
 Azonnal rendezett panaszokról nem szükséges jegyzőkönyvet vezetni.
 Amennyiben a panasz kezelése azonnal nem oldható meg, panaszfelvételi lapot kell
kitölteni.
 Egyéb dokumentum, irat megléte esetén – az ügyfél által átadott egyéb
dokumentumokat érintően is – azt is dokumentálni kell az irat másolatának csatolásával.
 Minden az intézményhez írásban érkező panaszt a tanfolyamvezető vezető, illetve az
ügyfélszolgálati vezető köteles regisztrálni a panasznyilvántartó adatlapon.

7.6. Panaszkezelés: a panaszt felvevő elsőként saját hatáskörében törekszik a panasz
megoldására. Amennyiben ez nem sikerül, a panasz tényéről, körülményéről tájékoztatja a
szakmai vezetőt. A szakmai vezető a panasz jogossága esetén jogosult az ok elhárításával
kapcsolatosan intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni. Az intézményen belüli további
intézkedésről, esetleg a reklamáció elutasításáról a végső döntést a szakmai vezetőnek van
joga meghozni. Az intézkedéseket a nyomtatványon jóvá kell hagynia.

7.7. Panasz kivizsgálása: A kivizsgálás időtartama az ügyfél panasz bejelentésétől/a panasz
beérkezésétől számított 3 munkanap. A panasz elutasítása esetén az ügyfelet 8 napon belül
írásban értesíteni kell, e válaszban az elutasítást indokolni szükséges. Jogos panasz esetén az
ügyet 15 nap alatt le kell zárni a panasz rendezésével és az ügyfél írásbeli tájékoztatásával
együtt. A panasztevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja.
Az ügyfélszolgálati munkatársnak és/vagy a szakmai vezetőnek aláírásával kell igazolni a
panaszfelvételi lapon a teljesítés dátumát és/vagy a reklamáció helyesbítésének megtörténtét. Nemleges válasz esetén újabb jegyzőkönyvet kell felvenni a panaszkezelési formanyomtatványon - panaszfelvételi lapon - a további teendőkről feljegyzést készíteni mindkét fél aláírásával. Amennyiben a panasz kezelése 15 napnál hosszabb időt vesz igénybe, az ügyfelet a panasz bejelentésétől/beérkezésétől számított 8 napon belül értesíteni kell, hogy az ügye intézés alatt van, és tájékoztatni az ügykezelés várható időtartamáról.

Jogos ügyfélpanaszhoz kapcsolódó jogos kárigény rendezése az Ügyfélszolgálaton történik az
ügyfél irányába. Amennyiben az észrevételre tett intézkedéseket a bejelentő nem tartja
elfogadhatónak, II. fokon kérheti a vizsgálat eredményének felülvizsgálatát. A II. fokú
bejelentés esetén a vizsgálatot az Intézmény vezetőjének kell címezni, és az ügyvezető fogja
a kivizsgálást levezetni, majd ő hozza meg a döntést. A bejelentőt a vizsgálat eredményéről
15 napon belül írásban tájékoztatni kell.

7.8. Kompenzációs lehetőségek

 Következő tanfolyamon való részvétel esetén kedvezmény érvényesítése,
 További órák ingyenes felajánlása,
 További tanfolyam árából kedvezmény megadása.
 Nem megalapozott panasz esetén a szerződés felmondásának lehetősége áll nyitva a
résztvevő számára, további kompenzációs lehetőség biztosítására Képző nem köteles.

8. Adatkezelés, adatvédelem

1.1. Adatkezelés: az adatkezelési elvek kialakítása során Képző arra volt tekintettel, hogy
adatvédelmi és adatkezelési politikája teljes egészében megfeleljen a hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyének védelméről
a személyes adatok gépi feldolgozása során címmel ellátott 1998. évi VI. törvényben
megfogalmazott és rögzítésre került kötelező erejű jogi normáknak.
Képző visszavonhatatlan és általános körben érvényes kötelezettséget vállal arra, hogy
felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos és figyelemfelkeltő
módon egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról,
céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt,
kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívja a felhasználó figyelmét az
adatszolgáltatás önkéntességére. Az érintettet emellett tájékoztatja az adatkezelés céljáról és
arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Minden olyan esetben, ha a
szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a
felhasználót tájékoztatja, és ehhez a felhasználók előzetes és írásos hozzájárulását megszerzi,
illetőleg lehetőséget biztosít számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.
Csúri Nikolett e.v. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek
legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését és jogosulatlan felhasználását.


1.2. Érvényesség

Jelen adatvédelmi és adatkezelési elvek azok visszavonásáig érvényesek. Az adatvédelmi és
adatkezelési elveink bárminemű változása esetén a változás tényéről Képző az összes
jogosultat írásban (E-mail üzenet) értesíti és azt a honlapon is jól látható helyen közzéteszi.